Link upload file Iso Vultr - Cài đặt win cho Vultr ( Setup Win Vultr )
 Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu

Link upload file Iso Vultr - Cài đặt win cho Vultr ( Setup Win Vultr )


LINK UP File ISo


Win7_Pro_SP1_x86 : https://www.dropbox.com/s/b7qzgdatb222r8b/Win7_Pro_SP1_x86_StyleChannel_VPS.iso?dl=0

Win7_Pro_SP1_x64 : https://www.dropbox.com/s/vkkyapg444aythi/Win7_Pro_SP1_x64.iso?dl=0

Win10_Ent_x64 : https://www.dropbox.com/s/urxi1zrj2946g9x/Win10_Ent_x64.iso?dl=0

Windows_Server_2008_R2 : https://www.dropbox.com/s/5schxoy76a0luew/Windows_Server_2008_R2.iso?dl=0

Windows_Server_2012_R2 : https://www.dropbox.com/s/aqhps6wdcnu2oxe/Windows_Server_2012_R2.iso?dl=0

Windows Server 2016: https://bit.ly/2J7C652Vultr is a VPS Server, Cloud Server provider with 100% SSD hardware, 15 datacenter locations spread across the world. The advantages of Vultr are cheap, high performance and easy installation, fast.